Zarządzenie Nr B.0050.155.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy na część B zamówienia :
FHU Intersell Waldemar Płonka
z siedzibą: ul. Jesionowa 17a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.31.2022 na:
Dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz