Zarządzenie Nr B.0050.148.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy

Na podstawie art. 33 ust 4, art. 39 ust. 2, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Jolantę Niegrzybowską – Sekretarza Gminy do samodzielnego wykonywania w imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wszelkich czynności niezbędnych do funkcjonowania Gminy Ożarów Mazowiecki, w tym w szczególności:
1) reprezentowania Gminy na zewnątrz,
2) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, w tym wydawania zarządzeń w sprawie zmian w budżecie,
3) podpisywania w imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
4) podpisywania pism procesowych i udzielania pełnomocnictw,
5) załatwiania spraw i wydawania w imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego decyzji administracyjnych z zakresu zadań własnych, zleconych i powierzonych, prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
6) załatwiania spraw i wydawania w imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,
7) podpisywania w imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dokumentów finansowych dotyczących realizacji wydatków budżetowych, w tym również:
a) wydatków osobowych z tytułu wynagrodzeń,
b) wydatków inwestycyjnych,
8) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, jak również kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
9) podpisywania w imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
10) podpisywania dokumentów i prowadzenia spraw w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

§ 2

Upoważnienie jest ważne od 20 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Kadr.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz