Zarządzenie Nr B.0050.149.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:
„Wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 2, Gmina Ożarów Mazowiecki, w tym:
Zadanie I – wielobranżowa modernizacja łazienek
Zadanie II – wymiana drzwi wewnętrznych oraz wymiana zestawów drzwiowych”
Dział 801
Rozdział 80101
Paragraf 6050 – Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych
2. Znak postępowania: RZP.271.28.2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Paweł Kanclerz