Zarządzenie Nr B.0050.139.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 06 czerwca 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działce ewid. nr 526, 528 oraz 532 z obr. Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 526, 528, 532 z obr. Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. WA1P/00092276/3, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 15/2, działka ewid. nr 16/1, działka ewid. nr 17/2, działka ewid. nr 18/2, działka ewid. nr 20/1, działka ewid. nr 20/6, działka ewid. nr 20/9, działka ewid. nr 26, działka ewid. nr 27/1, działka ewid. nr 31/1 oraz działka ewid. nr 32/1, położonych w Pruszkowie obr. 02, polegającej na korzystaniu z tych nieruchomości w celu umieszczenia na ich terenie przyłącza elektroenergetycznego średniego oraz korzystaniu z tej nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i  konserwacji ww. urządzeń, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu o szerokości 1 m i długości ok. 997 m, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności gruntowej, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.06.2022 r.


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz