Zarządzenie Nr B.0050.142.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 r.

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 931.563zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 931.563 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.697.682,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 1.697.682,05 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 252.547.385,72 zł
a) dochody bieżące 243.355.555,72 zł
b) dochody majątkowe 9.191.830 zł
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 195.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 195.000 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 961.119,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 961.119,05 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 290.320.934,15 zł
a) wydatki bieżące 224.018.052,45 zł
b) wydatki majątkowe 66.302.881,70 zł

§ 2

Wprowadza się zmiany w "Dotacjach udzielanych w 2022 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych." zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 3

O powyższej zmianie Rada Miejska zostanie poinformowana na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz