Zarządzenie Nr B.0050.136.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 06 czerwca 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na działce ewid. nr 82/3, 81/12, 81/6 z obr. 0003 w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1P/00045615/8, służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części działki ewid. nr 82/3, 81/12, 81/6 z obr. 0003 w Ożarowie Mazowieckim , powiat warszawski zachodni, na rzecz PSG sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525-24-96-411, REGON 142739519 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z nieruchomości w celu likwidacji dotychczasowych przyłączy gazowych oraz umieszczenia na jej terenie nowych przyłączy gazowych a także na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem  sieci gazowej wraz z przyłączami oraz punktami redukcyjno-pomiarowymi, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń gazowych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, a w szczególności przyłączy gazowych oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tą nieruchomość w w/w celach, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłączy gazowych o szerokości 1 metra i łącznej długości ok. 24 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.06.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz