ZARZĄDZENIE NR B.0050.130.2022
BURMISTRZA
OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 r.

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 1.109.139,12 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.109.139,12

b) dochody majątkowe o kwotę 0

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.221.892,90 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.221.892,90

b) dochody majątkowe o kwotę 0

Plan dochodów po zmianach wynosi 251.781.266,67

a) dochody bieżące 242.589.436,67

b) dochody majątkowe 9.191.830,00zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.112.753,78 zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.112.753,78

b) wydatki majątkowe o kwotę 0

Plan wydatków po zmianach wynosi 285.914.815,10

a) wydatki bieżące 223.251.933,40

b) wydatki majątkowe 62.662.881,70

§ 2. O powyższej zmianie Rada Miejska zostanie poinformowana na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

z up. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza