ZARZĄDZENIE Nr B.0050.104.2022

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

W sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej niektórych informacji
z zakresu dotacji oświatowych  

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.)

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza się informacje o:

  1. Podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust 1 ustawy
    z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.)
  2. Statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1

- stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Burmistrz

         /-/

Paweł Kanclerz