Zarządzenie Nr B.0050.131.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok

Na podstawie art.28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Raport o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok w treści stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2

Raport o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.