ZARZĄDZENIE nr B.0050.125.2022

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 23 maja 2022 r.

 

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na działce ewid. nr 38/8 z obr. Kaputy w gminie Ożarów Mazowiecki.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1P/00037437/7, służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części działki ewid. nr 38/8 położonej w obrębie Kaputy, powiat warszawski zachodni, na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskej 21A, 20-340 Lublin, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z nieruchomości w celu umieszczenia na jej terenie przyłącza elektroenergetycznego oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem  przyłącza elektroenergetycznego, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, a  w szczególności przyłącza elektroenergetycznego oraz prawie wykonywania wykopów i  przekopów przez tą nieruchomość w w/w celach, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu sieci elektroenergetycznej o szerokości
0,5 metra i długości ok. 5 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.05.2022 r.

 

Z up.BURMISTRZA

 

Zastępca Burmistrza

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

 

 

Załącznik:

mapa z przebiegiem służebności na działce ewid. nr 38/8 obr. Kaputy w gminie Ożarów Mazowiecki.