Zarządzenie Nr B.0050.127.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:

BUD-BRUK

Wiesław Bugajczyk

ul. Warzywna 16; 05-800 Pruszków

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.12.2022 na:

„Rozbudowę drogi gminnej ulicy Podgrodzie w Macierzyszu”,

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Z –ca Burmistrza

/-/Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak