Zarządzenie Nr B.0050.128.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 23 maja 2022 r
.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 53, 54 oraz 55 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Przetargową zwaną dalej Komisją do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zapisane w budżecie Gminy na rok 2022 w „Planowanych wydatkach majątkowych na 2022 r.” pod pozycją:

Dział 900

Rozdział 90095

Paragraf 6050 – Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem

2. Znak postępowania: RZP.271.30.2022

3. Zatwierdzam następujące kryteria oceny ofert:

Cena - 60%

Okres gwarancji – 40%

4. Komisja przygotowuje i prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim”.

5. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, zakończy pracę z dniem podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania.

§ 2

1. W skład komisji powołuję następujących członków:

- Piotra Manarczyka

- Piotra Kuśmierczyka

- Łukasza Czyż

2. Jednocześnie powierzam pełnienie funkcji Przewodniczącego: p. Piotrowi Manarczykowi.

§ 3

1. Zobowiązuję członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

2. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawców składają stosowne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Członkowie Komisji przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych

z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia składają także oświadczenie

o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o której mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
/-/ Elżbieta Jastrzębska - Jóźwiak