Zarządzenie Nr B.0050.116.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie: powołania komisji w celu analizy wniosków o przyznanie Ożarowskiego Grantu Edukacyjnego

Na podstawie §6 Regulaminu konkursu Ożarowski Grant Edukacyjny, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr L/473/22 z 24 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz form i zakresu tej pomocy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w celu analizy wniosków o przyznanie Ożarowskiego Grantu Edukacyjnego w składzie:
1. Tomasz Tymoftyjewicz – Naczelnik Wydziału ds. Społecznych;
2. Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy;
3. Michał Turkas – Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz