Zarządzenie Nr B.0050.115.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

Powierzam stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Broniszach, ul. Kwiatowa 13, Pani Magdalenie Węsek na okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/
Paweł Kanclerz