Zarządzenie Nr B.0050.114.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

Powierzam stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki – Pani Justynie Szot na okres pięciu lat szkolnych, tj. od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz