Zarządzenie Nr B.0050.112.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na działce ewid. nr 97 oraz 98 z obr. 0007 w Ożarowie Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1P/00022476/4, służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części działek ewid. nr 97 oraz 98 położonych w obrębie 0007 w Ożarowie Mazowieckim, powiat warszawski zachodni, na rzecz STANSAT Stanisław Grzesik z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 127a/100, NIP 5341046365, REGON 011163392 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z części nieruchomości w celu umieszczenia na jej terenie przyłącza światłowodowego oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem przyłącza światłowodowego, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń teletechnicznych znajdujących się na nieruchomościach obciążonych, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza światłowodowego o szerokości 1 metra i długości ok. 215 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.05.2022 r.


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz