Zarządzenie Nr B.0050.110.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na dz. ew. nr 29/34 z obr. SHR Płochocin w gminie Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1P/00140113/5, służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części dz. ew. nr 29/34 położonej w obrębie SHR Płochocin, powiat warszawski zachodni, na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskej 21A, 20-340 Lublin, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z nieruchomości w celu umieszczenia na jej terenie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia sN 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem  elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia sN 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, a  w szczególności elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia sN 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, prawie wykonywania wykopów i  przekopów przez tą nieruchomość w w/w celach, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia sN 15kV o szerokości 0,5 metra i łącznej długości ok. 44 metrów oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN o powierzchni 9m2, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.05.2022 r.


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz