Zarządzenie Nr B.0050.70.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 19 oraz informację o stanie mienia komunalnego:
a) Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2. Przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:
a) Samorządowych instytucji kultury,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2021, zgodnie z załącznikami Nr 1-19 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego