Zarządzenie Nr B.0050.109.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:
„JUWENTUS” AGENCJA OCHRONY Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Poloneza 91, 02-826 Warszawa

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.21.2022 na: „Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Maz.” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz