Zarządzenie Nr B.0050.108.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
1. MM Service Security Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 3- Maja 64/66N, 93-408 Łódź
2. MM Service Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów
3. Maxus Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 3-go Maja 64/66N, 93-408 Łódź

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.21.2022 na:

„Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Maz.” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz