Zarządzenie Nr B.0050.101.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 14 w budynku przy ul. Poznańskiej 167E w Ożarowie Mazowieckim

 

Na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022” z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 w budynku przy ul. Poznańska 167E w Ożarowie Mazowieckim o powierzchni użytkowej 26,30 m2 na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – Pani wraz z udziałem 2360/82723 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr ewid. 47/9 obręb 0009, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu wynosi 137.493,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty w wysokości 65% wartości lokalu tj. w kwocie 89.370,45 zł, a zatem cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, pomniejszona o wpłaconą kaucję mieszkaniową w wysokości 2.124,00 zł. wynosi 45.998,55 zł.
3. Wartość części ułamkowej 2360/82723 gruntu nr ewid. 47/9 obręb 0009 o powierzchni 1024 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Poznańskiej 167E w Ożarowie Maz., po uwzględnieniu ulgi (bonifikaty) w wysokości 65% wynosi: 23,60 m2 (pow. użyt. lok.) : 827,23 m2 (pow. użyt. bud.) x 547.082,00 zł. = 15.607,67 zł x 0,35 = 5.462,68 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz