Zarządzenie Nr B.0050.97.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 poz. 1587)
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki w następującym składzie:
1) Tomasz Tymoftyjewicz, przedstawiciel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
2) Michał Turkas, przedstawiciel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
3) Katarzyna Wocheń, przedstawiciel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
4) Cecylia Michalik, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Bittel, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
6) Piotr Pawłowski, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 2

Wyznacza się Tomasza Tymoftyjewicza na przewodniczącego komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz