Zarządzenie Nr B.0050.96.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Józefowie, ul. Kasztanowa 12, 05-860 Płochocin

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 poz. 1587) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Józefowie, ul. Kasztanowa 12, 05-860 Płochocin w następującym składzie:
1) Tomasz Tymoftyjewicz, przedstawiciel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
2) Michał Turkas, przedstawiciel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
3) Katarzyna Wocheń, przedstawiciel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
4) Cecylia Michalik, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Bittel, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
6) Piotr Pawłowski, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
7) Iwona Brysiak, przedstawiciel NSZZ Solidarność;
8) Krystyna Zaprawa, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego;
9) Karolina Batóg, przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10) Ewa Szatkowska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
11) Anna Sadowska, przedstawiciel Rady Rodziców;
12) Sylwia Kwiatkowska, przedstawiciel Rady Rodziców.

§ 2

Wyznacza się Tomasza Tymoftyjewicza na przewodniczącego komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz