Zarządzenie Nr B.0050.91.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 r.

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583)Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 62 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 946.276,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 946.276,89 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 248.162.424,89 zł
a) dochody bieżące 238.970.594,89 zł
b) dochody majątkowe 9.191.830 zł
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 2.062 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 2.062 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 948.276,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 948.276,89 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 269.213.444,32 zł
a) wydatki bieżące 220.015.562,62 zł
b) wydatki majątkowe 49.197.881,70 zł

§ 2

O powyższej zmianie Rada Miejska zostanie poinformowana na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego