Zarządzenie Nr B.0050.100.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

        Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:

PeJPe Górecki, Kaczmarski, Krośnicki Sp. J.

z siedzibą: ul. Sułkowskiego 71, 05-820 Piastów

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.19.2022 na:

Dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz