Zarządzenie Nr B.0050.99.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

        Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na część A zamówienia z możliwością negocjacji na:

dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”

Cz.A – IT (elektronika)

2. Znak postępowania: RZP.271.19.2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz