Zarządzenie Nr B.0050.94.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Duchnice, w gminie Ożarów Mazowiecki i powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz, 559), art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 110/2 z obrębu ewidencyjnego Duchnice o powierzchni 1,12 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00023989/0.
2. Wyznacza się Komisję Przetargową do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:
Dariusz Skarżyński - Przewodniczący
Dorota Misztal – Członek
Halina Sochacka - Członek
Jakub Ciećwierz – Członek
Małgorzata Rutkowska – Członek
Jacek Rosłon - Członek
Konrad Liszkiewicz - Członek
3. W przypadku nieobecności któregoś z członków wymienionych w pkt 2, Komisja Przetargowa działa bez uzupełniania składu w składzie co najmniej 3-osobowym.   

§ 2

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin przetargu, w którym w szczególności został określony zakres zadań Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2022 r.


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz