Zarządzenie Nr B.0050.89.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 21.04.2022 r.

w sprawie nieskorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza co następuje:

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 195 o pow. 0,2500 ha położonej w obrębie PGR Szeligi, w gminie Ożarów Mazowiecki, o której mowa w Akcie Notarialnym Rep. A nr 1153/2022 z dnia 11.04.2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.04.2022 r.

BURMISTRZ
/-/Paweł Kanclerz