Zarządzenie Nr B.0050.90.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 21.04.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Jawczyce

Na podstawie § 33 ust 1 Statutu Sołectwa Jawczyce przyjętego Uchwałą Nr 117/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVIII/25/12  z dnia 8 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr LXII/635/18 z dnia 4 października 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku ze złożonymi  rezygnacjami zarządza się  przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Jawczyce  na dzień 4 maja 2022 r., godz. 18.00 (godz.18.15 – II termin), w filii Domu Kultury Uśmiech w Broniszach, Bronisze, ul.Przyparkowa 15.

§ 2

Ustala się następujący porządek obrad Zebrania Wiejskiego:
1. Sprawdzenie obecności mieszkańców dla ważności zebrania.
2. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
3. Potwierdzenie rezygnacji wybranych wcześniej członków Rady Sołeckiej.
4. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jawczyce.
5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej:
• Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Sołeckiej;
• Przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną - wzór karty do przeprowadzenia głosowania stanowi załącznik do Zarządzenia;
• Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokołu z wyboru członków Rady Sołeckiej
6. Wolne wnioski, w tym informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego nt. realizowanych inwestycji na terenie Jawczyc.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz