Zarządzenie Nr B.0050.56.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:
„Budowę basenów letnich z zabudową towarzyszącą na działce nr ew. 6/189, przy ul. Sochaczewskiej w Kręczkach gmina Ożarów Mazowiecki”
Dział: 926 – Kultura fizyczna
Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe
p.6050 – Projekt i budowa basenu w Kręczkach
2. Znak postępowania: RZP.271.16.2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/Paweł Kanclerz