Zarządzenie Nr B.0050.84.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie nieskorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza co następuje:

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 2/11 o pow. 1,0945ha położonej w obrębie PGR Pilaszków, w gminie Ożarów Mazowiecki, o której mowa w Akcie Notarialnym Rep. A nr 1090/2022 z dnia 22.03.2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07.04.2022 r.


BURMISTRZ
/--/ Paweł Kanclerz