Zarządzenie Nr B.0050.85.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 8 kwietnia 2022r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących działkę ewid. nr 10/3, działkę ewid. nr 21 oraz działkę ewid. nr 22 z obrębu PGR Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 10/3 i działkę ewid. nr 22, położoną w obrębie PGR Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. WA1P/00043888/8 oraz na nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 21, położoną w obrębie PGR Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. WA1P/00044819/1, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 535, działka ewid. nr 534, działka ewid. nr 351/8, działka ewid. nr 455/4 oraz działka ewid. nr 454, położonych w obrębie Ołtarzew, polegającej na korzystaniu z tych nieruchomości w celu umieszczenia na ich terenie rurociągu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z terenu WEST PARK Ożarów przez działkę ewid. nr 10/3, działkę ewid. nr 21 oraz działkę ewid. nr 22 położonych w obrębie PGR Gołaszew oraz korzystaniu z tych nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i  konserwacji ww. urządzeń, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu rurociągu tłocznego o szerokości 1 metra i długości ok. 138 metrów, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności gruntowej, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.04.2022 r.

 


BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz