Zarządzenie Nr B.0050.58.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Fabrycznej 3a w Józefowie.

Na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022” z późn. zm., art. 30 ust. 2 pkt 3), ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Fabrycznej 3a w Józefowie o powierzchni użytkowej 28,71 m2 na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – wraz z udziałem 2871/110519 we własności zabudowanego gruntu stanowiącego działkę nr ewid. 19/22 obręb SHR Płochocin, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w lokalu oraz wartości gruntu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Wartość szacunkowa lokalu wynosi 46.700,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty, w wysokości 80% wartości lokalu tj. w kwocie 37.360,00 zł., a zatem cena nabycia lokalu, na którą składa się wartość netto lokalu, wynosi 9.340,00 zł.
3. Wartość części ułamkowej 2871/110519 gruntu nr ewid. 19/22 obręb SHR Płochocin o powierzchni 1852 m2, stanowiącego współwłasność, zabudowanego budynkiem przy ul. Fabrycznej 3a w Józefowie, po uwzględnieniu ulgi (bonifikaty) w wysokości 80% wynosi:
28,71 m2 (pow. użyt. lok.) : 1.105,19 m2 (pow. użyt. bud.) x 373.326,00 zł. = 9.698,05 zł x 0,20 = 1.939,61 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/ - / Paweł Kanclerz