ZARZĄDZENIE  Nr B.0050.76.2022

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości przy ul. Długiej 51 w Gołaszewie.

 

Na podstawie Uchwały Nr XLV/414/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży  lokali w budynkach jednorodzinnych oraz dwurodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, art. 30 ust. 2 pkt 3), ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 37 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.                  Wyraża się zgodę na sprzedaż własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr ew. 1/7 obręb 0026 PDR Gołaszew, na której jest usytuowany budynek jednorodzinny przy ul. Długiej 51 w Gołaszewie na rzecz zamieszkującego w tym lokalu najemcy na czas nieoznaczony – Państwo oraz akceptuje się wycenę szacunkową wartości w/w nieruchomości, dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.

2.                  Wartość zabudowanej budynkiem jednorodzinnym nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr ewid. 1/7 obręb 0026 PDR Gołaszew o powierzchni 486 m2 wynosi: 115.600,00 zł. Od tej wartości, udziela się ulgi (bonifikaty) z tytułu jednorazowej wpłaty, w wysokości 75% wartości nieruchomości tj. w kwocie 86.700,00 zł., a zatem cena nabycia nieruchomości wynosi 28.900,00 zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

                                                                                                                                         / - / Paweł Kanclerz