Zarządzenie Nr B.0050.80.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na dz. ew. nr 220 z obr. PGR Szeligi w gminie Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 20 2 2 r., poz. 559 ) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1P/ 00088064/3 służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do części dz. ew. nr 220 położonej w obrębie PGR Szeligi, powiat warszawski zachodni na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskej 21A, 20 340 Lublin, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajo wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343124, NIP 9462593 855, REGON060552840 i jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z nieruchomości w celu umieszczenia na jej terenie przyłącza elektro energetycznego oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem przyłącza elektroenergetycznego wraz z punktem redukcyjno pomiarowym, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń
elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, a w szczególności sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tą nieruchomość w w/w celach, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza elektroenergetycznego o szerokości 0,5 metra i długości o k. 11 metrów zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności

§ 2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa w § 1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.04.2022 r.


BURMISTRZ
/--/ Paweł Kanclerz