ZARZĄDZENIE Nr B.0050.66.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2022 r.

W sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w zw. z § 16 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283) postanawiam:

§ 1

Utworzyć od dnia 1 kwietnia 2022 r. dwa oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowiecki, ul. Szkolna 2, dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Izabeli Milde, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/
Paweł Kanclerz