ZARZĄDZENIE Nr B.0050.65.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2022 r.

W sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Na podstawie art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w zw. z § 16 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283) postanawiam:

§ 1

Utworzyć od dnia 1 kwietnia 2022 r. cztery oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Beacie Kłos, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/
Paweł Kanclerz