Zarządzenie Nr B.0050.73.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część A oraz C prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:

Dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania do szkół – jednostek podległych Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach projektu „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”

Dział: 801

Rozdział: 80101

Paragraf: 4217

Dział: 801

Rozdział: 80101

Paragraf: 4219

2. Znak postępowania: RZP.271.15.2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Dariusz Skarżyński