Zarządzenie Nr B.0050.69.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:

DOMBRUK - Tomasz Bończak Spółka Jawna

z siedzibą: ul. Kusocińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.10.2022 na:

„Rozbudowę drogi gminnej ulicy Wacława Szczypy w Duchnicach”,

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/Paweł Kanclerz