Zarządzenie Nr B.0050.60.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 5 Statutu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXII/634/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim za rok 2021, na które składa się:
1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 71 264,23 zł,
2) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk/stratę netto 3 391,08 zł,
3) Informacja dodatkowa.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz