Zarządzenie Nr B.0050.64.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11

Na podstawie art. 63 ust. 1, 3, 10 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/
Paweł Kanclerz