Zarządzenie Nr B.0050.57.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:
ROKOM Sp. z o.o.
z siedzibą: Karnicka 22; 03-162 Warszawa biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.10.2022 na:
„Rozbudowę drogi gminnej ulicy Wacława Szczypy w Duchnicach”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/Paweł Kanclerz