Zarządzenie Nr B.0050.49.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam odrzucić ofertę Wykonawcy:
RAD-MAR
Marek Wieteska
z siedzibą: Domaniewek II, ul. Baśniowa 145; 05-840 Brwinów na część A , B , C, E, F, H biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o znaku RZP.271.9.2022 na: „Modernizację nawierzchni dróg gminnych:
Cz. A. ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach
Cz. B. ul. Łaźniewska w Orłach
Cz. C. ul. Jasnej w Myszczynie
Cz. D. ul. Michałowskiej w Święcicach
Cz. E. ul. Platanowej w Kręczkach
Cz. F. ul. Witkowskiej w Szeligach
Cz. G. ul. Wspólnej Drogi w Jawczycach
Cz. H. ul. Źródlanej w Święcicach”
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/Paweł Kanclerz