Zarządzenie Nr B.0050.46.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 09.03.2022 r.

w sprawie nieskorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza co następuje:

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 262/1 o pow. 0,2183 ha, położoną w obrębie 0031 PGR Szeligi oraz działki ewidencyjne nr 2/7 o pow. 0,0014 ha, 2/20 o pow. 0,0089 ha położone w obrębie ewidencyjnym 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, w gminie Ożarów Mazowiecki, o której mowa w Akcie Notarialnym Rep. A nr 1079/2022 z dnia 01.03.2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.03.2022 r.

BURMISTRZ
/-/Paweł Kanclerz