Zarządzenie Nr B.0050.37.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki odpadami

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 149/2010 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki odpadami.

§ 2.

Ustala się skład Komisji Rekrutacyjnej :
1. Jolanta Niegrzybowska – Przewodniczący Komisji
2. Robert Głazowski – członek Komisji
3. Magdalena Bozik – członek Komisji

§ 3.

Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje przewodniczący.

§ 4.

Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Kadr.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Ożarów Mazowiecki
/-/ Jolanta Niegrzybowska