Zarządzenie Nr B.0050.42.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na rozbudowie/przebudowie dróg gminnych:

Cz.A - ul. Matejki, Chełmońskiego, Gierymskiego i Wyspiańskiego w Ożarowie Maz.,
Cz.B - ul. Dobrej w Ożarowie Maz.,
Cz.C - ul. Radziwiłłów w Ożarowie Maz.,
Cz.D - ul. Biedronki w Morach,
Cz.E - ul. Widok i Piłsudskiego w Ożarowie Maz.”

Dział: 600
Rozdział: 60016
Projekty i przebudowa dróg

2. Znak postępowania: RZP.271.8.2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz