Zarządzenie Nr B.0050.41.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na dz. ew. nr 236/7 oraz 237/9 z obr. PGR Szeligi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 236/7 oraz 237/9 z obr. PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 237/3 z obr. PGR Szeligi, polegającej na korzystaniu z tych nieruchomości w celu umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego do dz. ew. nr 237/3 z obr. PGR Szeligi oraz korzystaniu z tej nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i konserwacji urządzeń, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza kanalizacyjnego o szerokości 1 metra i długości ok. 3 metrów dla przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.

§2

Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności gruntowej, o której mowa w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kanclerz