W dniach 20 i 21 października 2021 r. odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej.

Rozpoczęcie obrad zarówno 20 jak  i 21 października o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2)      Wnioski w sprawie porządku obrad.

3)      (Druk Nr 421) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

4)      (Druk Nr 422) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

5)      (Druk Nr 423) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew – część I
i IV.

6)      Interpelacje i zapytania radnych.

7)      Wolne wnioski.

8)      Sprawy organizacyjne.

9)      Zamknięcie obrad.

 

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Andrzej Cichal