KOMUNIKAT
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2020 r.

Na podstawie § 12 w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) z a w i a d a m i a m o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim,

    w sposób następujący:
  1. ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w ten sposób, że dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu/pokoju w budynku Urzędu przy ul.Kolejowej 2 lub Poznańskiej 165, nie może być większa niż jeden interesant na jedno wyznaczone stanowisko obsługi;
  2. pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania nałożone na Gminę przepisami powszechnie obowiązującymi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie porozumień;
  3. interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek zakrywających usta i nos, a także zachowania odległości względem innych osób; Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych; stanowiska z płynem do dezynfekcji usytuowane są zarówno przy wejściu do budynku Urzędu, jak i wewnątrz, na korytarzach;
  4. każdemu interesantowi przy wejściu do budynku Urzędu zostanie zmierzona temperatura ciała; przekroczenie temperatury 37 st. C wyklucza możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie w tym terminie;
  5. wyznaczony pracownik Urzędu kieruje interesanta do stanowiska obsługi dedykowanego do załatwienia określonej sprawy, zapewniając jednocześnie aby przy danym stanowisku obsługi był jeden interesant;
  6. interesant kierowany do stanowiska obsługi otrzymuje zalaminowany identyfikator z numerem stanowiska obsługi/pokoju; interesant oddaje identyfikator pracownikowi Urzędu wychodząc z budynku Urzędu; identyfikator podlega dezynfekcji;
  7. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 8.00 – 16.00. środa – 10.00 – 18.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl;
  8. złożenie dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalne jest również poprzez ich pozostawienie w skrzynce pocztowej zamontowanej na ścianie budynku przy ul.Kolejowej 2.

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim obowiązują w dniach od dnia 25 maja 2020 r. do czasu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878)

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego