Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Kolorowy pasek

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

RM.533.2.2019

Wybory ławników sądowych

na kadencję 2020 – 2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 

- do Sądu Okręgowego w Warszawie -  3 osoby,

- do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Pracy - 1 osoba,

- do Sądu Rejonowego w Pruszkowie - 1 osoba,

- do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)               posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)       jest nieskazitelnego charakteru;

3)              ukończył 30 lat;

4)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
co najmniej od roku;

5)              nie przekroczył 70 lat;

6)              jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)              posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)                osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)               osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)               funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;

4)        adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)               radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)               duchowni;

7)               żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)               funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)               radni gminy, powiatu i województwa.

 

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 

1)                informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)                oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)                oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a
także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)        zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2217 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)        dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

 

Druki dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim:

1)       w Biurze Podawczym (parter),

2)       w Biurze Rady Miejskiej (I p., pokój nr 108).

 

Druki dokumentów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Wybory ławników sądowych”

oraz  na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

 

Informacje   związane   z   wyborem   ławników – tel. (22) 731 32 16

 

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

             Andrzej Cichal

 

Załączniki

1 - formularz KRK - osoba (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 - oświadczenie - oskarżenie publ. lub skarbowe (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 - oświadczenie - władza rodzicielska (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 - lista obywateli popierających kandydata (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 - karta zgłoszenia kandydata na ławnika (224.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Migda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Migda
Data wprowadzenia:2019-06-10 14:19:53
Opublikował:Beata Migda
Data publikacji:2019-06-10 14:23:25
Ostatnia zmiana:2019-06-10 14:27:57
Ilość wyświetleń:462
Administratorem informacji zamieszczonych w serwisie BIP jest Arkadiusz Jaworski
tel: 22 731 32 00 wew. 214, email: bip@ozarow-mazowiecki.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij